ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«για την ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικών εργασιών αναβάθμισης και πιστοποίησης ηλεκτρικού πίνακα εναέριου αναβατήρα «ΗΡΑΚΛΗ» του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00 € με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της σύμβασης.
 
Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.