ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τ.Π. LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Επισυνάπτονται οι Κανονισμοί του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο.

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1306/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.