ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.4, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για υποβολή υποψηφιοτήτων  για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης, προβολής στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.4, του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΟΤΔ «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

 

 Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., ύστερα από την αριθμ. 35/15-12-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών εμψύχωσης, πληροφόρησης & προβολής. Η εν λόγω Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε συνεργασία με:

  • Έναν (1) Σύμβουλο Τοπικής Ανάπτυξης – Εμψυχωτή με κατεύθυνση Κοινωνικών ή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Χωρίς να αποκλείονται κάτοχοι διαφορετικών κατευθύνσεων).