ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Επιτροπή διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1839/Β/22-6-2016 για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER για το Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, κανονισμός 1303/2013 άρθρο 32 παρ. 2β, θα πρέπει να οριστεί επίπεδο λήψης αποφάσεων στο οποίο:

α) οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (πχ ενώσεις αγροτών, γυναικών, νέων) δεν αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 49% και

β) φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, δεν αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 49% και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο από ποσοστό 30%.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER συστάθηκε επειδή η σύνθεση του Δ.Σ. της «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ» δεν καλύπτει την αναγκαία προϋπόθεση του Επιπέδου Λήψης Απόφασης όπως προβλεπόταν στο Τεύχος Προκήρυξης της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER για το Μέτρο 19  «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, διότι δεν τηρούνται τα ποσοστά συμμετοχής του Κανονισμού στη σύνθεση του Δ.Σ. της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ» όπως στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

 

Όνομα

 

Ιδιότητα

 

Αναπληρωματικό μέλος

΄

Φορέας που εκπροσωπείται

1

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Γρεβενίτης Θωμάς

Περιφέρεια Στ.Ελλάδας

2

Κατσιφός Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος

Ρούλιας Ιωάννης

Π.Ε.Δ Στ.Ελλάδας

3

Μαλάμος Μιχαήλ

Μέλος

Ξάνθης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ε Στ.Ελλάδας

4

Παπαθανάσης Γρηγόριος

Μέλος

Κίτσιος Γεώργιος

Δήμος Αγράφων

5

Μπακάκος Χρήστος

Μέλος

Λυρίτσης Αθανάσιος

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

6

Γλουστιάνος Οδυσσέας

Μέλος

Λιόλιος Νικόλαος

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»

7

Παπαδημητρίου Ευάγγελος

Μέλος

Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος

Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαμίας

8

Φλέγκα Σοφία

Μέλος

Χόνδρος Θεόδωρος

Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ευρυτανίας

9

Μπαγινέτας  Κωνσταντίνος

Μέλος

Μόσχος Ευάγγελος

Καραχρήστος Βασίλειος

Γεωπονικός Σύλλογος Φθιώτιδας - Ευρυτανίας