ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε Φθιώτιδας – Π.Ε Ευρυτανίας

Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., ύστερα από την αριθμ. 50/14-12-2018  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020», διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του τοπικού προγράμματος (31/12/2023), με :

  • Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.