ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 236/17-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε Φθιώτιδας – Π.Ε Ευρυτανίας

Αποτελέσματα Αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. 236/17-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε Φθιώτιδας – Π.Ε Ευρυτανίας μετά την σύγκληση της Επιτροπής Αξιολόγησης & Επιλογής Προσωπικού της εταιρείας.