ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα

Η  εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ», του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020  για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας».

Η  ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων αρχίζει την 03-04-2019 με καταληκτική ημερομηνία την 03-07-2019, για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ, ο/η  δυνητικός/ή δικαιούχος, οφείλουν, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ήτοι έως 10/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, να αποστείλουν στην ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά τίθενται στους οδηγούς της κάθε υποδράσης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΠΣΚΕ,  και εντύπως στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Αρκαδίου 6, Λαμία, Τ.Κ. 35131, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ»

Υλικό Πρόσκλησης

 

  1. Περίληψη Πρόσκλησης
  2. Αναλυτική Πρόσκληση
  3. Παραρτήματα Πρόσκλησης
  4. Θεσμικό Πλαίσιο
  5. Οδηγός ΠΣΚΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

1. Υπόδειγμα αίτησης στήριξης.

2. Συμπληρωματικά Στοιχεία Αίτησης

2.1 Πίνακας Κατασκευαστικών τιμών Μονάδος Οικ. Εργασιών – Υπόδειγμα Πίνακα Προϋπολογισμού.

3. Λίστα Δικαιολογητικών.

4. Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ.

5. Υπόδειγμα Δήλωσης DE MINIMIS

6. Υπόδειγμα Βιωσιμότητας.

7. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου.

8. Υπόδειγμα Προσφυγής.

9. Κατηγορίες Δικαιούχων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

1. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης.

2. Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής.

3. Ορισμός ΜΜΕ.

4. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης.

5. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας.

6. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων.

7. Υπόδειγμα Τελικού Πίνακα Κατάταξης.

8. Επιλέξιμοι ΚΑΔ ανά Υποδράση.

8.1. Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ.

9. Παράρτημα Ι της Σ.Λ.Ε.Ε.

10. Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

11. Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτών μελετών και της ωρίμανσης πράξης.

12. Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

13. Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. Υπόδειγμα Πινακίδας

2. Λογότυπα

Η διάθεση στους ενδιαφερόμενους της Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων, γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή από τα γραφεία της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ», (Αρκαδίου 6 - Λαμία) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες (09:00 έως 15:00) καθώς και από την ιστοσελίδα της εταιρείαςwww.fthiotiki.gr ή από το www.agrotikianaptixi.gr.