ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας», η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει  την 1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημερομηνία 04/10/2019) για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα καθώς και άλλες τροποποιήσεις.

Αναλυτικά τροποποιούνται τα ακόλουθα αρχεία:

1.Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

2.1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπομέτρου 19.2 για Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

3. Παράρτημα II.2 Οδηγός Επιλεξιμότητας – Επιλογής

4. Παράρτημα ΙΙ.8 Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. για Υποδράση  19.2.3.1

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αρχεία της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (όσα δεν τροποποιούνται με τα αρχεία της παρούσας 1ης Τροποποίησης).