ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Στήριξης (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας»,  η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει   την 2η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020» σχετικά με την προσθήκη νέου ΚΑΔ στις υποδράσεις 19.2.2.3 και 19.2.3.3.

Αναλυτικότερα  στο παράρτημα ΙΙ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ:

Στους Επιλέξιμους ΚΑΔ των υποδράσεων 19.2.2.3 και 19.2.3.3 προστίθεται νέος ΚΑΔ: 77.21.10.07: «Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα», ο οποίος εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στο παράρτημα της Πρόσκλησης.