ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

                                                                                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαδικασίας πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα  

Επισυνάπτεται η υπ. αριθμ. 80293/04-12-2020 Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σχετικά με την διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσουν οι Δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλλουν Αίτημα Προκαταβολής και Αίτημα Πληρωμής στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποδειγμάτων των συνημμένων εντύπων που πρέπει να αποσταλούν με την υποβολή του σχετικού αιτήματος.