ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ότι προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην υποβολή προτάσεων παρεμβάσεων Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας».

Η  ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων αρχίζει την 16η Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιουνίου 2018, για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν μέχρι την 6η Ιουλίου 2018 και ώρα 14.00, να αποστείλουν στην έδρα της ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»,  Αρκαδίου 6, Λαμία, Τ.Κ. 35131, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη: «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/LEADER για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΟΤΑ», το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, όπως αυτά τίθενται στους οδηγούς της κάθε υποδράσης.

Υλικό Πρόσκλησης

  1. 1. Περίληψη Πρόσκλησης
  2. 2. Αναλυτική Πρόσκληση
  3. 3. Παραρτήματα Πρόσκλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Υποχρεώσεις Δικαιούχων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Πλαίσιο υλοποίησης Υπο μέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης / Παράρτημα αίτησης στήριξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης

  • Ø ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • Ø ΥΠΟΔΡΑΣΗ  19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια».
  • Ø ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητισμός κλπ)».
  • Ø ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι , ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)»
  • Ø ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: « Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων»
  • Ø ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)»
  • Ø ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.5.1: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ:Υπόδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπολογισμού καθαρών εσόδων και οδηγίες συμπλήρωσης για τα έργα που παράγουν έσοδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Οδηγίες συμπλήρωσης Υπολογισμού Καθαρών Εσόδων Πράξεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην πράξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX: Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020: Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Πίνακας Συμμόρφωσης της προτεινόμενης πράξης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: Πίνακας αποτύπωσης αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης της πράξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII: Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων της πράξης και του βαθμού προόδου αυτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII: Σχέδιο εγγράφου της ΟΤΔ για την υποβολή συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV: Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV: Υπόδειγμα Απόρριψης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI: Κατάλογος Περιοχών που Αντιμετωπίζουν Φυσικούς Περιορισμούς ή Ειδικά Μειονεκτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII:Κατασκευαστικός πίνακας εργασιών για έργα που δεν υλοποιούνται με Δημόσιες συμβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII: Check list που αφορά την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX: Ερωτηματολόγιο κρατικών ενισχύσεων έργων πολιτισμού και σύγχρονου πολιτισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXΠίνακας περιεχομένων Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI: ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017 «Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII: Προδιαγραφές Μελέτης για την συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης ή ανάδειξης οικισμού ή τμήματος αυτού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII: Πίνακες στόχων Τοπικής Στρατηγικής, ΠΑΑ 2014-2020 και Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) για την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV: Περιοχή Παρέμβασης με κωδικοποίηση και χάρτες

Η διάθεση στους ενδιαφερόμενους της Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων, γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή από τα γραφεία της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ», (Αρκαδίου 6 - Λαμία) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες (09:00 έως 15:00) καθώς και από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.fthiotiki.gr ή από το www.agrotikianaptixi.gr